ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) คืออะไร?
การประกันภัยรถยนต์ที่กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถทุกคันมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประกันภัย
ตามความคุ้มครองที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนดไว้

การตั้งค่าคุกกี้
Loading...